Startsida   Om gården   Bostäder   Jordbruk   Naturreservat   Länkar & Kontakt   Karta


Jord- och skogsbruk, köttdjur

Av Berga-Tunas areal om 1100 ha är 575 ha skogsmark, 460 ha odlat och betesmarker och ca 70 ha övrig mark.

Skogsbruket
Trädslagsfördelningen i skogen är 67% tall, 23% gran och 10% löv.
Marken är av ganska skiftande karaktär från helt plana tallmarker med öppna ”pelarsalar” till kraftigt kuperade och stenbundna områden med blandbestånd av tall och gran. Skogsbruket bedrivs på konventionellt sätt med ganska nära kontakt med skogsvårsstyrelse och skogsindustri. Avverkning och övrig skötsel sker i stor utsträckning med utomstående entreprenörer.


   

Jordbruk
Utarrenderad växtodling bedrivs på 360 ha åker. Det är främst spannmål, oljeväxter och ärtor som odlas. Men även en del gräsfrö för fröproduktion och vall till foder åt våra nötkreatur och hästar.
På en mindre areal odlas också salix för bränsle i värmeverk.
Spannmålsodlingen bedrivs på konventionellt sätt och avser i första hand produktion för humankonsumtion. D.v.s. brödvete, havre till gryn och i någon mån maltkorn. Oljeväxterna går till matfettsproduktion. Ärtorna dels till humankonsumtion men ibland till djurfoder.
F.n. måste vi enligt EU:s regler träda minst 5% av arealen varje år för att minimera spannmålsöverskottet i Europa.

Köttdjur
En köttdjursbesättning bestående av ca 170 djur finns också på gården. Basen i besättningen utgörs av cirka 85 moderdjur. Djuren hålls i lösdrift i den gamla ladugården som byggdes efter en brand mitt på 30-talet. Efter en del moderniseringar fungerar den fortfarande skapligt bra efter 70 år. På sommaren går alla djuren på olika beten på gården. På betet går de tillsammans med våra tre stamtjurar som ser till att korna blir dräktiga. Kalvarna föds sedan kommande vår, efter 9 månader, inne innan vi åter släpper ut på bete. De nyfödda kalvarna följer nu med sina mödrar hela sommaren ända tills vi tar in på hösten då vi skiljer ifrån kalvarna från korna som nu får en viloperiod.
Kalvarna får nu gå i egna boxar och äta samma foder som de vuxna djuren. Kvigkalvarna föds upp för att ersätta en del av korna men en del säljs som livdjur till andra uppfödare.
Berga-Tuna Gård AB, 61196 Jönåker      Telefon / Fax:  0155-57001      Mobil:  070 - 631 33 36      E-post:  info@berga-tuna.se