Startsida   Om gården   Bostäder   Jordbruk   Naturreservat   Länkar & Kontakt   Karta


Naturreservat och naturvårdsavtal

I juni 2003 bildades naturreservatet Berga Kulle på Berga-Tunas marker. Reservatet är 32 hektar stort och  ligger på en bergsknalle söder om Kiladalen. Naturtypen kallas för västlig taiga, något som EU särskilt vill värna om. Mycket gammal barrskog, en del träd är 300 år gamla, har fått växa ganska orört inom området. Därför finns där också en rad ovanliga arter av mossa, lavar och insekter. Den mest skyddsvärda arten är grön sköldmossa som hittats på nedfallna granstammar. Hackspettar söker föda i de gamla träden. I den norra kanten av reservatet stupar berget brant 65 meter ner till Kiladalens botten.


En parkeringsplats finns cirka 500 meter från reservatet och länsstyrelsen svarar för att det finns en informationstavla på p-platsen.
Fornlämningar runt gården visar att trakten varit bebodd redan på bronsåldern då en havsvik sträckte sig långt in i landet förbi Berga-Tuna. Intill gården finns ett område som är skyddat genom ett så kallat naturvårdsavtal. Där finns bl a 102 gravar från yngre järnåldern. förutom grunder av bebyggelse från 1600-talet och framåt.

gården finns också en hällristning från bronsåldern med bl a fyra skepp. Se bild nedan.

Hällristning på Berga-Tuna Gård


Berga-Tuna Gård AB, 61196 Jönåker      Telefon / Fax:  0155-57001      Mobil:  070 - 631 33 36      E-post:  info@berga-tuna.se